สุกิจ ตั้งเต็มจิตร
Sukit Tangtemjit

CEO บริษัทไทยเจนเนอเรชั่น จำกัด
CEO บริษัทเมตาโพลิส จำกัด
2553 FOUNDER โครงการ Ubermall ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง (โครงการโลกเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย)


2559-2564 ผู้พัฒนาโครงการ Virtual School Bank by GSB (โครงการโลกเสมือนจริง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวินัยการออมให้กับเยาวชน)