Policy

ข้อตกลงในการใช้งาน Metapolis

1. การถือครองและการซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือเทคโนโลยี ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะถือโทเคนดิจิทัลจึงควรศึกษาข้อกฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Terminus Token ที่จะออกโดยบริษัทฯ เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเข้าร่วม นอกจากนี้ ราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล อาจมีความผันผวนสูงตามกลไกตลาด ไม่อาจคาดเดาได้ และ อาจนําไปสู่การสูญเสียเงินที่ใช้ในการซื้อโทเคนดิจิทัลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีประกันเงินฝาก หรือการประกันมูลค่าของโทเคนไม่ว่าโดยวิธีใด

นอกจากนี้ผู้ที่ได้มาซึ่งโทเคนดิจิทัลต้องตระหนักเสมอว่าอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ รวมถึงมาตรฐานการทําบัญชีที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานผู้มีหน้าที่กํากับดูแล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผู้ที่ถือโทเคนดิจิทัล ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ของการซื้อหรือได้รับมาซึ่งโทเคนดิจิทัล อย่างรอบคอบ และควรทําความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรวมถึงความเสี่ยงใด ๆ อย่างละเอียด


2. เนื่องจากการทํางานของโทเคนดิจิทัลนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนดังนั้น การทํางานของ Terminus Token ที่ออกโดยบริษัทฯ และการทำงานหรือการใช้งานในโปรเจคที่เกี่ยวข้องอาจยังมีความเสี่ยงทางเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นเดียวกับการจัดทําโครงการสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี ความผันผวนของการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการสร้างโทเคน (Tokenization) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกแม้ว่าบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดําเนินการเพื่อรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการออกโทเคนดิจิทัลนี้อย่างดีที่สุดเมื่อผู้ใดตกลงเข้าร่วมและถือ หรือซื้อโทเคนดิจิทัลแล้ว บริษัทฯ จะถือว่า บุคคลนั้นรับทราบและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลและการถือ Terminus Token ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดรวมถึงยอมรับและรับทราบเงื่อนไขและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่บริษัทฯอาจประกาศกําหนดเกี่ยวกับการได้มาและการใช้สิทธิประโยชน์ของ Terminus Token เพิ่มเติมในภายหลังซึ่งอาจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ สภาวะการณ์ปัจจุบันของตัวโปรเจคที่ใช้งานจะไม่รับผิดต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลสําหรับความเสียหาย หรือความเสี่ยงใดๆ แม้ในกรณีที่ผู้ที่ถือหรือซื้อโทเคนดิจิทัลอาจสูญเสียเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน


3. ผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่รับภาระทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน Terminus Token แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการถือใช้สิทธิประโยชน์การซื้อขายหรือการใช้ Terminus Token ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ว่าในลักษณะใดทั้งสิ้น


4. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและขอบเขตการใช้ข้อมูล เพื่อให้การทำงานและการใช้งานโปรเจ็คต์ Metapolis มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามการออกแบบบริษัทฯ จะรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก และเพื่อให้ใช้บริการนี้ได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโพรไฟล์ (Profile) ชื่อตัวละคร (Avatar) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถเห็นข้อมูลโพรไฟล์ หรือชื่อตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบริการรวมถึงข้อมูลอื่นใด (เช่นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น) ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนหรือโพสต์เพื่อแสดงต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ การลงทะเบียนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้

4.2 ข้อมูลที่รวบรวมจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทฯ อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูล การจับรางวัล รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รายละเอียดดังกล่าวในการส่งของรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และอื่นๆ ให้กับผู้ใช้บริการ

4.3 ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น อีเมล ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ประเภทระบบปฏิบัติการ เป็นต้น จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาใดๆ และตอบสนองต่อข้อสอบถามอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

4.3.1 คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ บันทึกตัวเลขการเข้าใช้ รวมถึงติดตามลักษณะและสถิติการใช้ ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกคุกกี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการนี้ในบางส่วนซึ่งจำเป็นต้องมีคุกกี้ได้ อาทิ บริการที่จำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้

4.3.2 ไฟล์บันทึก (Logs)

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบจะสร้างและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น IP address ชนิดเบราว์เซอร์ ภาษาในเบราว์เซอร์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามปกติ

4.3.3 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

บริการบางส่วนอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ตั้งค่าไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้

4.3.4 ข้อมูลอุปกรณ์ใช้งาน

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้งานของลูกค้า (ประเภทระบบปฏิบัติการ (OS) หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number) ตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อการโฆษณา (Advertising ID) เป็นต้น) นอกจากนี้ บริษัทอาจนำ Advertising ID ที่รวบรวมไว้ไปเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้ภายใน (Internal identifier) ที่บริษัทกำหนดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนและป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรค ต่อการให้บริการตามปกติ


5. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น - เพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต
- เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับบริการ
- เพื่อทำการศึกษาและการวิเคราะห์ที่มุ่งถึงการทบทวนและปรับปรุงบริการ
- เพื่อให้บริษัทสามารถดูแลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ
- เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- เพื่อเลือกผู้ชนะรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และกรณีอื่นๆ
- เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ
- เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ และใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการเมื่อมีความจำเป็น


6. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอมล่วงหน้าในการดำเนินการดังกล่าว
- เมื่อเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- เมื่อผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ และมีเหตุผลที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือบริการ และอื่นๆ ของบริษัทฯ
- เมื่อจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต สุขภาพหรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
- เมื่อมีความจำเป็นพิเศษในการส่งเสริมสุขอนามัยสาธารณะ หรือการสนับสนุนการอุปการะเด็ก ๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
- เมื่อมีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเหล่านั้น ให้ดำเนินงานตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับกำหนด และเมื่อมีความเป็นไปได้ว่า การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานดังกล่าว และ
- เมื่อการรับช่วงต่อทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เกิดจากการควบรวมกิจการ การแยกธุรกิจ การโอนธุรกิจ หรือเหตุผลอื่นๆ


7. การฝากข้อมูล

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการ เพียงเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการไปฝากไว้กับบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินความเหมาะสมของบริษัทผู้ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ จัดให้บริษัทผู้ได้รับมอบหมายผูกพันตามสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ เป็นต้น และจะปฏิบัติตามระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ หรือภูมิภาคซึ่งผู้รับบุคคลภายนอกตั้งอยู่ และจัดระบบการดูแลข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้การบริการของเราเป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจเพิ่มบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อมีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคใดที่บริษัทผู้ได้รับมอบหมายตั้งอยู่


8. การแบ่งปันข้อมูล

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องทำงานร่วม กับบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูล ชื่อบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจและชื่อผู้จัดการด้านข้อมูล รวมถึงประเภทของข้อมูลที่มีการแบ่งปันที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะทำการแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจรายนั้นๆ


9. สิทธิของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจเรียกร้องให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการยื่นเรื่องตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของเจ้าตัวหรือบุคคลที่สาม
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจแทรกแซงการทำงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
- ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอให้เปิดเผย

หากเปิดเผยข้อมูลแล้วผู้ใช้บริการเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่ตรงกับความจริง ผู้ใช้บริการสามารถขอแก้ไข เพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของผู้ใช้บริการ และทำการแก้ไข เพิ่มเติม ลบข้อมูลส่วนบุคคลตามผลการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อมีการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันหรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็น ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของบริการนี้ได้


10. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 15 ปีมีการใช้บริการ และให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการดังกล่าว ต้องกระทำภายใต้ความยินยอมจากผู้ปกครองของตนเท่านั้น